foto: Henke Råssmo

SAMMANFATTNING AV KLUBBENS
ÅRSMÖTE 2014

Inledning

·  Mötet öppnades av ordföranden Kenth Javestad som hälsade de drygt 50 närvarande välkomna. Informerades bl. a. om klubbens aktiviteter som är populära och välbesökta.

Årsmöte

·  Till mötesordförande valdes Lars-Erik Eriksson och till sekreterare Ulla Javestad.
·  Årsberättelsen för 2013 godkändes och lades till handlingarna.
·  Kassören Lisen Wiklund gick igenom balans- och
 resultaträkningarna som godkändes och fastställdes.
 Informerades om hur avgiften 250 kronor fördelas mellan
 riksföreningen och klubbarna och vad klubbarna får för de cirka 56 000 kronor som vi betalar till riksföreningen varje år.
·  Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.
·  Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2014 godkändes.
·  Till ordförande för ett år valdes Kenth Javestad.
·  Mötet biföll valberedningens förslag till omval av ledamöter och suppleanter.
·  Till revisorer valdes Åke Nilsson och Torsten Wänn.
·  Till valberedning för ett år omvaldes Bertil Pelland och
  Monica Celin.
·  Inga övriga frågor.
·  Mötet avslutades.

Kaffepaus
Föredrag

Efter pausen höll fotografen Jan Lindeström ett intressant föredrag om vad man ska tänka för att lyckas göra sina bilder mer intressanta när man fotograferar. Han visade en diger flora på sina bästa bilder som var mycket bra.

Kenth Javestad
Orförande
SeniorNet Hässelby-Vällingby