Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Foto Henke Råssmo

Årsmötet hölls i sedvanlig ordning i klubbens lokaler på Krossgatan 38.

ordförande Kenth Javestad hälsade alla varmt välkomna och berättade om gångna årets händelser som att datorsalen har fått Windows 7 på samtliga datorer och att det finns nya funktioner som kan vara till hjälp på cirklar och tematräffar.

Klubbens stora entusiast Bertil Larsson utnämndes till Hedersmedlem

årsmöte:

  • till ordförande för mötet utsågs Lars-Erik Eriksson

  • till sekreterare för mötet utsågs Elisabeth Grahl

  • redogjordes för verksamhetsberättelsen för 2010 och för verksamhetsplanen för 2011, vilka fastställdes av mötet

  • kassören redogjorde för klubbens finanser

  • mötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen

  • inga motioner hade inkommit till mötet

  • val av ordförande och styrelseledamöter:

  • mötet biföll valberedningens förslag till omval av ordförande för ett år och omval/nya ledamöter till styrelsen och revisorer

  • Kenth Javestad omvaldes till ordförande för ett år

Karl-Erik Berntson höll en mycket intressant framtidsversion om hur vårt digitala hem kommer att se ut.  

Sen var det fritt fram för den som önskade att få information av Karl-Erik och Bertil om gjorda förändringar i datorsalen.  

vid pennan Ulla Javestad

Till första sidan