Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Kettil Mannerheim

Årsmöte 2012

Årsmötet 2012 hölls i sedvanlig ordning i klubbens lokaler på Krossgatan 38
Sammanfattning
♦ Ordföranden Kenth Javestad hälsade alla varmt välkomna och berättade om gångna årets händelser som, att klubben har infört öppet hus varje onsdag både för- och eftermiddag, att programmet skickas ut per post till samtliga medlemmar (för närvarande 420), klubben har samarbete med biblioteken i Hässelby, Vällingby och Spånga samt att det nu finns hjälpmedel för de som har hörsel- och funktionsnedsättning. Klubben annonserar även om sin verksamhet i lokalpressen. 

♦ Inga-Lill Egerfors, som varit med sedan klubbens begynnelse och varit en mycket aktiv och omtyckt cirkelledare och styrelseledamot, avtackades med blommor och present. 

♦ Årsmötet:
♦ till ordförande för mötet utsågs Lars-Erik Eriksson
♦ till sekreterare för mötet utsågs Brita Smith
♦ redogjordes för verksamhetsberättelsen för 2011 och för verksamhetsplanen för 2012, vilka fastställdes av mötet
♦ kassören redogjorde för klubbens finanser
♦ mötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen
♦ inga motioner hade inkommit till mötet
♦ val av ordförande och styrelseledamöter:
♦ mötet biföll valberedningens förslag till omval av ordförande för ett år och omval/nyval av ledamöter till styrelsen och revisorer
♦ Kenth Javestad omvaldes till ordförande för ett år 

♦ Ulla Javestad som har varit webbmaster på ett förtjänstfullt sätt men som nu bett om att få sluta avtackades med sedvanlig seniorblomma. (red's anmärkning)  

♦ Kettil Mannerheim som är skribent och historisk guide med koppling till Stockholmskällan berättade om Stockholm förr och nu och guidade med inlevelse oss runt på Stockholmskällans hemsida bland annat om Hässelby strandbads http://www.stockholmskallan.se 

♦ Efter kaffepausen:
♦ Henke Råssmo informerade om innehåll i och möjligheter med klubbens nya hemsida http://www.seniornethasselbyvallingby.se 

♦ Till sist var det fritt fram för den som önskade att ställa frågor 

vid pennan Ulla Javestad